SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban (1992. évi LXIII. törvény) foglalt kötelezettségünknek eleget téve, az S&H Bt. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül.
A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető.
Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
E felhívási kötelezettségünknek a jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

Az S&H Bt. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével,
ennek nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja).

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztráció, ill. a megrendelés során rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.


Az adatkezelés időtartama:

Az S&H Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat
a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban bármilyen igény érvényesíthető.

Az S&H Bt. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának ideje alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti,
ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

Az S&H Bt. ekként köteles törölni minden olyan, az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adatot, amelyek kezelése esetén az adatkezelési cél megszűnt.

Az S&H Bt. az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

Az S&H Bt. tevékenysége során tudomására jutott adatokat
(személyes és vagyoni adatokat, a szerződéssel összefüggő adatokat) – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve –
csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására,
ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat.

Az S&H Bt. köteles a bejelentést a hivatkozott törvény előírásai szerint kivizsgálni, és erről az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Minden egyéb, az adatkezeléssel és az adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

berkemann      birkenstock      gabor     igi co          podiart     scholl    tom tailor    waldlaufer