SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban (1992. évi LXIII. törvény) foglalt kötelezettségünknek eleget téve, az S&H Bt. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül.
A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető.
Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
E felhívási kötelezettségünknek a jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

Az S&H Bt. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével,
ennek nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja).

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztráció, ill. a megrendelés során rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.


Az adatkezelés időtartama:

az S&H Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat
a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban bármilyen igény érvényesíthető.

Az S&H Bt. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának ideje alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti,
ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

Az S&H Bt. ekként köteles törölni minden olyan, az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adatot, amelyek kezelése esetén az adatkezelési cél megszűnt.

Az S&H Bt. az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

Az S&H Bt. tevékenysége során tudomására jutott adatokat
(személyes és vagyoni adatokat, a szerződéssel összefüggő adatokat) – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve –
csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására,
ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat.

Az S&H Bt. köteles a bejelentést a hivatkozott törvény előírásai szerint kivizsgálni, és erről az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Minden egyéb, az adatkezeléssel és az adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak.